Кафедра менеджменту

 

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Столяров Василь Феодосійович

Адреса: 71118, Запорізька обл.., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117 а, каб. 309

Телефон для довідок: (06153)64-857

e-mail: kaf_men_tur@bumib.edu.ua

 

МІСІЯ  КАФЕДРИ


«Обери професію, яку ти  любиш, - і тобі не прийдеться працювати ні одного дня у житті» (Конфуцій)

 

 

МЕТОЮ КАФЕДРИ  МЕНЕДЖМЕНТУ Є підготовка висококваліфікованих фахівців для сфери управління  з урахуванням сучасного етапу розвитку управлінської науки та вимог роботодавців, які володіють нестандартним мисленням з питань внутрішнього взаємозв'язку в організації, умінням  орієнтуватися  в умовах конкурентного середовища та накопичувати корисний досвід; проведення навчальної, наукової, методичної, виховної роботи, що відповідають стандартам вищої освіти.

 

У своїй діяльності кафедра орієнтується на:

 • безперервність організації професійної підготовки;

• гуманізацію навчально-виховного процесу;

• інноваційність змісту освіти;

• єдність фундаментальної та прикладної складових освіти;

• взаємодія та партнерство всіх учасників освітньої діяльності;

• гнучкість освітньої діяльності;

• ступінчастість вищої освіти;

• врахування потреб регіону і держави у  майбутніх фахівцях.

 

Загальна інформація та історія становлення кафедри

 

Кафедра розпочала свою історію одночасно із створенням самого навчального закладу у 1992 році., коли в структурі підприємницького факультету було створено кафедру менеджменту. У процесі розвитку кафедри змінювались назви, відповідно до змін в навчальних планах та спеціальностей.  З 2010 року кафедра має назву кафедра менеджменту і туризму і входить до складу факультету економіки, управління та інформаційних технологій.

Кафедра має потужний кадровий потенціал та сучасну матеріально-технічну і навчальну базу. Це дозволяє реалізовувати навчальні програми на рівні найвищих вимог до освітньої та фахової підготовки у закладах вищої освіти.

Високий науковий рівень професорсько-викладацького складу випускаючої кафедри підтверджується їх науковими ступенями і званнями, а також монографіями, які присвячені всьому комплексу проблем управління соціально-економічними системами і методичними розробками, охоплюючими різні сторони навчального процесу. Загалом видано 10 монографій, 5 підручників, 24 навчальні посібники, з яких 18 – з грифом МОН України.

З метою створення умов для якісної підготовки спеціалістів при кафедрі організовано функціонування науково-методичного центру фахової підготовки. Доступ до інтернет-технологій, забезпеченість  методичною та науковою літературою створюють базу для ґрунтовної навчальної та науково-дослідницької діяльності студентів.

Центр обладнаний та оснащений сучасною оргтехнікою, що надає можливості широкого використання активних методів підготовки фахівців, конкурентоспроможних на сучасному ринку праці.

Матеріально-технічне забезпечення кафедри дозволяє забезпечити навчальний процес протягом циклу підготовки бакалаврів та магістрів зі спеціальностей 073 “Менеджмент”.

 

Навчально-методична робота кафедри

 

Навчально-виховний процес проводиться відповідно до законодавства України, Статуту університету, а також “Положення про організацію навчального процесу в ТОВ “Бердянському університеті менеджменту і бізнесу” та інших положень, інструкцій, правил, затверджених в установленому порядку.

На кафедрі менеджменту ведеться системна підготовка та оновлення навчально-методичної літератури, пошук нових форм і методів активізації навчального процесу.

Кафедрою розроблено освітньо-професійнї програми за спеціальністю 073 “Менеджмент” для  першого і другого рівнів вищої освіти  галузі знань 07  "Управління та адміністрування"  та   закріплені   відповідні дисципліни   навчальних планів.

З усіх навчальних дисциплін розроблені навчально-методичні комплекси, які визначають робочі  програми  дисциплін,  пакети комплексних контрольних робіт, методичні вказівки до виробничих та переддипломних практик, методичні вказівки до виконання курсових та дипломних робіт, до самостійних робіт, до виконання контрольних робіт.

Викладацьким складом кафедри підготовлено і видано 5 підручників, 24 навчальні посібники, з яких 18 – з грифом МОН України.

При проведенні лекційних занять викладачі запроваджують прогресивні методи викладання лекційного матеріалу з метою збільшення впливу лекції на активізацію самостійного оволодіння знаннями студентами.

Лекції проводяться в аудиторіях,  оснащених сучасним  мультимедійним обладнанням.

Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача університету та спеціаліста базового підприємства практики. 

Практичне навчання студентів здійснюється за допомогою організації  наступних видів практики: виробничої і переддипломної  - у 8 семестрі підготовки бакалаврів; 3 семестрі підготовки магістрів.

Викладачами випускової кафедри розроблено програми практик, які відповідають встановленим вимогам. Вони розкривають  зміст практики, форму звітності та контролю, вимоги щодо оформлення звіту з практики та інших документів. Програми практик щорічно розглядаються й схвалюються на засіданні кафедри.  

Практична підготовка студентів здійснюється на  підприємствах, в установах, організаціях різних форм власності й господарювання, також в державних установах міста Бердянська, Запорізької області та інших регіонів України. Для проходження практики з підприємствами, установами, організаціями укладаються відповідні угоди. 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ І ТУРИЗМУ

 

Кафедра менеджменту є базою для виконання наукових досліджень щодо розвитку теоретико-методичних засад менеджменту сучасних підприємств, державного і регіонального управління, підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності, управління людськими ресурсами, стратегічного управління.

При кафедрі працюють дві наукові школи:

1) Наукова школа "Науково-практичні засади ефективного відтворення інтелектуального потенціалу держави" (Науковий керівник  д.е.н., професор Антошкіна Л.І.);

2) Наукова школа "Менеджмент і фінансовий механізм сталого розвитку" (Науковий керівник д.е.н., професор Столяров В.Ф.).

З 2014 року кафедра працює над темою наукового дослідження "Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку України", яку  зареєстровано в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації відповідно до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій.  Державний реєстраційний номер теми  0114U005559.

Кафедра менеджменту є організатором наукових конференцій та семінарів. 

Так, 19-20 квітня 2018 р. кафедрою менеджменту спільно з кафедрою економіки і фінансів було проведено VІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів та молодих учених “Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство". Учасниками науково-практичної конференції стали: професорів, доцентів, ст. викладачів - 24 учасники; студентів, аспірантів - 59 учасників; приватний підприємець - 1 учасник. Вони є представниками ТОВ “Бердянського університету менеджменту і бізнесу”, Запорізького національного технічного університету, Херсонського державного аграрного університету, Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди, Полтавської державної аграрної академії, Харківського національного університету сільського господарства ім. П.Василенка, Бердянського машинобудівного коледжу.

 

 

   

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Науково-дослідна робота на кафедрі здійснюється у розрізі: підготовки наукових кадрів з науковими ступенями, опублікуванні наукових видань (монографій, статей), апробації результатів наукових досліджень на наукових конференціях різного рівня, долучення до наукової роботи студентів.

   Публікаційна активність викладачів кафедри менеджменту і туризму за 2013-2017 р.р. представлена наступними результатами:

1. Монографія: Управління соціально-економічними системами: монографія /[Л.І.Антошкіна, А.Л.Баланда, В.А.Вісящев та ін.]; за ред. Л.І.Антошкіної , Н.В.Ушенко. - Донецьк: Юго-Восток, 2013. – 379 с.

2. Наукові праці:

1.    Антошкіна Л.І. Глобальные и региональные проблемы развития (Украина и мир): монографія // Глобальные и региональные проблемы развития (Украина и мир): монография / Л.І. Антошкіна, В.А. Вісящев, В.К. Антошкін. - Донецк, Бердянск: Світ книги, 2013. – 753с.

2. Антошкіна Л.І.  Прогнози глобальної конкуренції у світовій економіці: монографія //Управління соціально-економічними системам: [Л.І. Антошкіна, А.Л. Баланда, В.А. Вісящев та ін.]; за ред.. Л.І. Антошкіної, Н.В. Ушенко.  – Донецьк: Юго-Восток, 2013. – С. 9–16.

3.   Антошкіна Л.І.  Інтелектуальні здібності та життєва практика (Частина ІІ)// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд». –  №1 (21). – 2013. – С. 9–14. (фахове видання)

4.   Антошкіна Л.І.  Формирование и использование человеческого капитала: теория и мировая практика// Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу: науковий економічний журнал. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд». – №2 (22). – 2013. – С. 9–23. (фахове видання)

5.  Антошкіна Л.І.   Інвестиції як вкладення в економічне зростання//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу: науковий економічний журнал. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд». – №2 (22). – 2013. – С. 43–51. (фахове видання)

6.   Антошкіна Л.І.  Налоговый маркетинг как метод оптимизации условий ведения бизнеса//Економіка і управління : науковий журнал. – К. : Європейський університет. – №3 (59), 2013. – С.73–78.  (фахове видання)

7.   Новітні тенденції в управлінні наукою та освітою//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу: науковий економічний журнал. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд». – №3 (23). – 2013. – С. 9–23. (фахове видання)

8.  Антошкіна Л.І.   Рейтинги висших учебных заведений в международных и национальных стравнениях (Ч. І) // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу: науковий економічний журнал. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд». – №3 (23). – 2013. – С. 24–28. (фахове видання)

9.   Антошкіна Л.І. Проблеми вдосконалення договірних відносин у зовнішньоекономічній діяльності//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу: науковий економічний журнал. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд». – №4 (24). – 2013. – С. 10–16. (фахове видання)

10.   Антошкіна Л.І. Продуктивність праці у промисловості України//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу: науковий економічний журнал. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд». – №1 (25). – 2014. – С. 16–22. (фахове видання)

11.  Антошкіна Л.І.  Рейтинги ВНЗ у світовому порівнянні: методи і представництво//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу: науковий економічний журнал. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд». – №2 (26). – 2014. – С. 9–19. (фахове видання)

12.  Антошкіна Л.І. Компетентісний підхід в сучасній освіті//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу: науковий економічний журнал. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд». – №3 (27). – 2014. – С. 14–16. (фахове видання)

13.   Антошкіна Л.І. Соціальна відповідальність інституту приватної освіти//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу: науковий економічний журнал. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд». – №4 (28). – 2014. – С.17–22. (фахове видання)

14. Антошкіна Л.І.  Интеллектуальная база конкурентного предприятия //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу: науковий економічний журнал. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд». – №1 (29). – 2015. – С. 15–27. (фахове видання)

15.  Антошкіна Л.І. Прогнози глобальної конкуренції у світовій економіці (Ч. І) //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу: науковий економічний журнал. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд». – №2 (30). – 2015. – С. 9–18. (фахове видання)

16.  Антошкіна Л.І. Прогнози глобальної конкуренції у світовій економіці (Ч. ІІ) //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу: науковий економічний журнал. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд». – №3 (31). – 2015. – С. 9–18. (фахове видання)

17.Антошкіна Л.І.  Сутність і динаміка макроекономічна показників виробництва//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу: науковий економічний журнал. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд». – №4 (32). – 2015. – С. 9–15. (фахове видання)

18. Антошкіна Л.І.  Інновації в освіті – метод підвищення конкурентоспроможності ВНЗ//Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка:зб.наук.пр.Вип. 777-778 /Черн.нац.ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 71–76.  (фахове видання)

19.  Антошкіна Л.І.  Рейтинги высших учебных заведений в международных и национальных сравнениях (часть ІІ) // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – Бердянськ. – 2016. – №1 (33). – С. 9–16. (фахове видання)

20. Антошкіна Л.І.  Индекс развития человеческого потенциала: теория и практическая политика//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – Бердянськ. – 2016. – №2 (34). – С. 9–16. (фахове видання)

21. Антошкіна Л.І. Опыт решения проблем высшего образования в условии мирового финансово-экономического кризиса//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – Бердянськ. – 2016. – №3 (35). – С. 9–13. (фахове видання)

21.  Антошкіна Л.І. Професійна мобільність викладацького складу як шлях до інтернаціоналізації освітнього процесу приватних вищих навчальних закладів//Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу – Бердянськ. – 2016. – №3 (35). – С.9–12. (фахове видання)

22. Антошкіна Л.І. Чинники стандартизації вищої освіти в Україні //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – Бердянськ. – 2017. – №1 (37). – С.44– 47. (фахове видання)

23. Антошкіна Л.І. Конкурентоспроможність приватних ВНЗ //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – Бердянськ. – 2017. – №3 (39). – С.33– 38.

24. Столяров В.Ф. Провідні складові механізму державного управління "Життям по-новому" (в умовах децентралізації влади) /В.В.Столяров, О.В.Шинкарюк // Вісник економічної науки України. .  2014. –  № 2 (26). – С. 131–140.

25.  Столяров В.Ф. Науково-освітянське забезпечення механізму державного управління "Життям по-новому" (в умовах децентралізації влади) /В.Ф.Столяров, О.В.Шинкарюк // Вісник економічної науки України. –  2014. –  № 3 (27). –  С. 113– 126.

26. Столяров В.Ф. Глобальные и национальные оценки инноваций и развития человеческого капитала /О.В.Шинкарюк, В.Ф.Столяров, В.І.Островецький // Вісник економічної науки України. –  2016. –  № 1 (30). –  С. 171– 182.

27. Столяров В.Ф.Трансфер технологій: становлення та розвиток як економічної категорії /В.Ф. Столяров, Т.Е. Воронкова. //Управління економікою:теорія та практика. Треті  Чумаченківські читання: зб.наук.праць /НАН України, Ін-т економіки пром-сті; редкол.: О І. Амоша (гол.ред.), В.І. Ляшенко (відп.ред.), Л.Г. Червона та ін. - Київ. – 2014. – С. 57–65.

28. В.Ф.Столяров Становлення та розвиток офшорної діяльності  резидентів України (в контексті аналізу світового досвіду антиофшорного регулювання) /В. Ф.,  Столяров, В.І. Островецький  // Економічний вісник Донбасу. –  2016. – № 1 (43) – С. 68–82.

29. Столяров В.Ф. Основи і фактори формування структури фінансового капіталу підприємств /В.Ф. Столяров, В.І. Островецький // Економічний вісник Донбасу. –2016. – № 2 (44). – С. 87 –94.

30. Столяров В.Ф. Методологічні основи рентних відносин в контексті сталого розвитку України /В.Ф. Беседін, В. Ф.,  Столяров, В.І. Островецький // Економічний вісник Донбасу. – 2016 – № 3 (45) – С. 105–120.

31. Столяров В.Ф. Формування цін і тарифів на товари і послуги суб’єктів природних монополій /В.Ф.Столяров, В.І.Островецький / Економіка і держава. – 2016. – №8. – С. 19-27. – (1,3 д.а.; особисто автору належить 0,65 д.а.).

32. Столяров В.Ф. Методологічні основи формування нової податкової політики України в контексті Євроінтеграції та сталого розвитку (І частина) /В.Ф.Беседін, В.Ф. Столяров, В.І.Островецький // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу 2016. – № 3 (35). – С. 93–108.

33. Столяров В.Ф. Беседін В. Ф., Столяров В. Ф., Островецький В. І. Методологічні основи формування нової податкової політики України в контексті Євроінтеграції та сталого розвитку (ІІ частина) // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2016. – № 4 (36).  – С. 139–151.

34.Столяров В.Ф.Удосконалення визначення ринкової вартості комерційного банку на основі порівняльного підходу в рамках методу ринку капіталу /В.Ф.Столяров, Д. М. Артеменко  // Вісник економічної науки України. –  2017. –  № 1 (32). –  с. 124– 133.

35.Столяров В.Ф.  Формування механізму державного регулювання стійкого людського розвитку Хмельницької області (від ідеї до експерименту: Ч. 1 – стан і проблеми державного регулювання) /О.О.Корнійчук, В.Ф.Столяров, О.В.Шинкарюк // Економіка та держава. − Київ. −   2017. − № 3  – С. 4− 15.

36.Столяров В.Ф.  Формування механізму державного регулювання стійкого людського розвитку Хмельницької області (від ідеї до експерименту: Ч. 2 – перспективи державного регулювання по-новому) /О.О.Корнійчук, В.Ф.Столяров, О.В.Шинкарюк // Економіка та держава. − Київ. −2017. − № 4 . – С. 4−15.

38. Фролова Г.І. Інвестиційно-інноваційні пріоритети у розвитку підприємств: монографія //Управління соціально-економічними системами: [Л.І. Антошкіна, А.Л.Баланда, В.А.Вісящев та ін.];за ред.Л.І.Антошкіної, Н.В.Ушенко. – Донецьк: Вид-во “Юго-Восток”, 2013. – С. 256–262. (Фіксований власний внесок - 0,4 д.а.).

39. Фролова Г.І. Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку економіки країни Г.І.Фролова //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2013. – № 2(22). – С. 80 – 85.

40. Фролова Г.І. Оцінка інвестиційного клімату в Україні /Г.І.Фролова //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2014. – № 2(26).– С. 67 – 70.

41. Фролова Г.І. Організаційні засади маркетингових досліджень у сфері туризму /Г.І.Фролова, В.Ю.Фролова //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2014. – № 3(27). - С. 52 – 57.

42. Фролова Г.І. Ринкове конкурентне середовище торговельних мереж в Україні  //Г.І.Фролова //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2014. – № 4(28). – С. 54–59.

43. Фролова Г.І. Реструктуризація підприємств санаторно-курортного комплексу в умовах конкуренції /Г.І.Фролова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2015. – № 1 ( 29 ). – С. 103–107.

44. Фролова Г.І. Ефективність використання  аутсорсингу бізнес-процесів на підприємстві /Г.І.Фролова, В.Ю.Фролова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2015. –  № 3(31). –  С. 60–64.

45. Фролова Г.І. Стратегічні пріоритети розвитку туризму на регіональному рівні /Г.І.Фролова, В.Ю.Фролова //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2016. – № 1(33). – С.80–87.                          

46. Фролова Г.І. Сучасні тенденції іноземного інвестування в Україні /Г.І.Фролова //Вісник Бедянського університету менеджменту і бізнесу. – 2016. – № 3(35). – С.43–48.                           

47. Фролова Г.І. Умови підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю продукції підприємства  /Г.І.Фролова //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2017. – № 3(39). –   С.74-76.

48. Фролова Г.І.   Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку  України в умовах Євроінтеграції //Вісник Бедянського університету менеджменту і бізнесу. – 2018. – № 1(41). – У друці.       

49. Шило К.М. Регіональні особливості формування трудового потенціалу України: монографія  //Управління соціально-економічними системами: [Л.І. Антошкіна, А.Л.Баланда, В.А.Вісящев та ін.];за ред.Л.І.Антошкіної, Н.В.Ушенко. – Донецьк: Вид-во “Юго-Восток”, 2013. – С. 226–237.

50. Шило К.М. Кількісна та якісна характеристика трудового потенціалу: регіональний аспект /К.М.Шило //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу.  –  2013.  –  №2(22).  –  С. 118–123.

51. Шило К.М. Концептуальні засади соціальної політики України /К.М.Шило //Науковий вісник : Фінанси, банки, інвестиції. – 2014. – № 2(27). – С.111–116.

52. Шило К.М.Організаційно-економічні засади системи управління кадровим потенціалом підприємств туристичної сфери /К.М.Шило //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу.  –  2014.  –  №3(27).  –  С. 79–83.

53. Шило К.М. Механізм державного регулювання формування трудового потенціалу /К.М.Шило//Економіка і організація управління: зб. наук. праць. – 2014. – Вип. № 1(17)–2(18). – С. 300–307.

54. Шило К.М. Методичні положення оцінювання трудового потенціалу країни /К.М.Шило //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу.  –  2015. - №1(29).  –  С. 138 – 143.

55. Шило К.М. Проблемы и перспективы по усовершенствованию государственного регулирования формирования трудового потенциала /К.М.Шило //Progress in Economic Sciences. Rocznik Naukowy Instytutu Ekonomicznego Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej im. Stanislawa Staszica w Pile. – 2016. – № 3. – Р. 123 – 136.

56. Шило К.М. Систематизація наукових підходів щодо сутності та економічної природи категорії «кластер» /К.М.Шило ///Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу.  –- 2016.  –  №3(35).  –- С. 108 –-113.

57. Шило К.М. Концептуальні засади та положення формування регіональної кластерної політики /К.М.Шило //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2017. – №3 (39).

58. Шило К.М. Організація академічного бізнес-інкубатора як інструмент місцевого розвитку /К.М.Шило //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2017. – №4 (40).

59. Соловйов Д.І. Впровадження елементів державно-приватного партнерства у функціонування туристичної сфери України // Д.І. Соловйов //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №3(23). — С.48—54.

60. Соловйов Д.І. Впровадження елементів державно-приватного партнерства у функціонування туристичної сфери Українни / Д.І. Соловйов // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №4(24). — С.33—36.

61. Соловйов Д.І. Вдосконалення моніторингу функціонування туристичної сфери на основі впровадження системи показників її ефективності / Д.І. Соловйов //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №1(25). — С.63-66.

62. Соловйов Д.І. Сутність, мета та завдання контролю якості аудиторської діяльності / Д.І. Соловйов //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №4(28). — С. 130-133.

63. Соловйов Д.І. Оцінка ефективності створення закордонних туристичних представництв / Д.І. Соловйов //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №2(30). — С. 33–35

64. Соловйов Д.І. Організаційно-економічні основи регулювання стандартизації та категоризації національних засобів розміщення / Д.І. Соловйов //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. –  2015. - № 4(32).

65. Соловйов Д.І. Теоретичні основи інвестиційного забезпечення державного регулювання туристичної сфери / Д.І. Соловйов //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу.– 2016. –- № 2(34).  –  С.32–37.

66. Княженко І.І. Агропродовольча функція держави в системі регулювання соціально-економічних процесів / І.І. Княженко // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту. – 2013. – № 4 (55). – С. 12–19.

67. Княженко І.І. Можливості та фактори зростання конкурентоспроможності агропродовольчих систем / І.І. Княженко, В.С. Княженко // Управління соціально-економічними системами[монографія]: За заг.ред. проф. Л.І. Антошкіної, Н.В. Ушенко. - Донецьк: ТОВ « Юго-Восток, Лтд», 2013. – С.115–128.

69. Княженко  І. І.   Регіональні   аспекти  в  оцінці   ефективності   державного регулювання в агропродовольчій системі / І.І. Княженко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – № 5 (79). – С. 181–190.

70. Княженко І.І. Оргнанізаційно-економічний механізм державного регулювання функціонування агропродовольчої системи України / І.І. Княженко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2016. – №4(36)т– С.47–51.

71. Княженко І.І. Проектно-орієнтований підхід до управління агропродовольчою системою України  / І.І. Княженко, К.В. Меренчук // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2017. – №4(40). – С. 18–20.

 

 

72. Скворцова О.В. Методичні засади якісної оцінки рівня розвитку людського капіталу підприємства /О.В.Скворцова //Збірник наукових. праць “Менеджмент”. – МАУП. – Київ. – 2014. – №4. – С. 114–122.

 

73. Скворцова О.В. Емоційний інтелект у процесі трудової діяльності /О.В.Скворцова //Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №5. – С. 78–83.

74. Скворцова О.В. Емоційний капітал як інструмент досягнення трудового синергізму на підприємстві /О.В.Скворцова //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2014. – №2(26). – С. 103–108.

75. Скворцова О.В. Детермінанти інтелектуалізації людського капіталу в процесі трудової діяльності /О.В.Скворцова //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2015. – №3. – С. 53–56.

76. Скворцова О.В.Демографічні фактори використання людського капіталу підприємств харчової промисловості /О.В.Скворцова //Економічний вісник. Науковий журнал. – Запоріжжя. – 2017. – №1.– С. 81–89.

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ

 

1. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених  "Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство" (Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 28-29 березня 2013 р.).

2. 74 Науково-практична конференція Київського національного університету будівництва і архітектури (м. Київ, 30 березня 2013 р.).

3. VІІ Всеукраинская научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Проблемы управления производственно-экономической деятельностью субъектов хозяйствования" (Донецкий национальный технический университет, 18 апреля 2013 г.).

4. ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Регіональний розиток – основа розбудови Української держави" (Донецька державна академія управління,   9-10 квітня  2013р.).

5. І Міжнародна науково-практична конференція "Управління економічним розвитком: проблеми теорії і практики"  (м. Євпаторія, 25-26 квітня 2013 р.).

6.  Міжнародна науково-практична конференція "Вектори соціально-економічного розвитку: теорія і практика" (м. Донецьк, 25-26 квітня 2013 р.).

7. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених  "Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство" (Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 10-11 квітня 2014 р.).

8. ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Вектори соціально-економічного розвитку: теорія і практика" (м. Донецьк, 17-18 квітня 2014 р.).

9. VІІІ Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Проблемы управления производственно-экономической деятельностью субъектов хозяйствования" (Донецкий национальный технический университет, 22-23 мая 2014 г.).

10. Міжнародна науково-практична конференція "Людина, бізнес, держава: реалії та перспективи соціально-економічного та інноваційного розвитку" (м.Кіровоград, 17 квітня 2014 р.).

11.  ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти" (м.Умань, 28 березня 2014 р.).

12. І міжвузівський науково-практичний семінар "Інноваційні процеси та педагогічні технології навчання і виховання у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації" (м.Бердянськ, 15 квітня 2014 р.).

13.  Науково-практична конференція "Елітний менеджер: технологія підготовки в системі національної освіти" (м.Київ, 11 червня 2014 р.).

14.  Всеукраїнська науково-практична конференція "Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний розвиток" (м.Запоріжжя, 16-17 жовтня 2014 р.).

15. ІІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар "Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті" (м. Івано-Франківськ, 22-24 вересня 2014 р.).

16.  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Сучасні інноваційні механізми розвитку національної економіки" (м.Полтава, 9 жовтня 2014 р.).

17. ІХ  Міжнародна конференція "Нові інформаційні технології в освіті для всіх" (м.Київ, 25-26 листопада 2014 р.).

18. XVII  Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених "Проблеми розвитку фінансової системи держави в умовах глобалізації" (м. Сімферополь, 18-21 березня 2015 р.).

19. XV  Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих учених "Проблеми розвитку соціально-економічних систем у національній та глобальній економіці" (м.Вінниця, 21-23 квітня 2015 р.).

20.  Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародне науково-практичне співробітництво: принципи, механізми, ефективність" (м.Київ, 9-10 квітня 2915 р.).

21. IV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених  "Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство" (Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 9-10 квітня 2015 р.).

22. Міжнародна науково-практична конференція "Людина, бізнес, держава: реалії та перспективи соціально-економічного та інноваційного розвитку" (м.Кіровоград, 17 квітня 2015 р.).

23. ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти" (м.Умань, 25 березня 2015 р.).

24.  ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Парадигмальні зрушення в економічній теорії XXI ст." (КНУ, 15-16 жовтня 2015 р.).

25. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку" (м.Умань, 30 жовтня 2015 р.).

26. ІІ  Всеукраїнська науково-практична конференція "Необхідність та проблеми формування економіки інтелектуального капіталу в Україні" (Київський національний університет будівництва і архітектури, 4-5 листопада 2015 р.).

27.  Міжнародна науково-практична конференція "Стратегія підприємства: результативність за умов системних трансформацій" (КНЕУ, 19-20 листопада 2015 р.).

28. Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегічні вектори соціально-економічного розвитку на мікро- та макрорівні» (м.Полтава, 17018 листопада 2016 р.).

29. V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених  "Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство" (Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 07-08 квітня  2016 р.).

30. ІІІ Міжнародна Шумпетерівська конференція "Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє (м.Чернівці, 21-22 жовтня 2016 р.).

31. XVIIІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених "Проблеми розвитку фінансової системи держави в умовах глобалізації" (м. Сімферополь, 23-26 березня 2016 р.).

32.  Х Міжнародна науково-практична конференція "Утвердження українського цивілізаційного простору: духовно-історичні передумови, сучасні тенденції та перспективи розвитку" (м.Ужгород, 3-4 листопада 2016 р.).

33. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених  "Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство" (Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 06-07 квітня  2017 р.).

34. VI Міжнародна науково-практична конференція  студентів і молодих учених "Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах" (Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 01-02лютого  2017 р.).

35.  Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг" (м.Рівне, 15-16 грудня).

36. Міжнародна науково-практична конференція “Економіка, фінанси і управління в ХХІ столітті: аналіз тенденцій та перспективи розвитку" (м.Київ, 21 березня 2017 р.).

37.  Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів і молодих учених "Автоматизація та інформаційні технології: стан, досягнення, перспективи розвитку" ( м.Бердянськ, 15-16 листопад 20-17р.).

38.  Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, аудит та оподаткування" (м.Херсон, 21-22 листопад 2017 р.).

39. VIІ Міжнародна науково-практична конференція  студентів і молодих учених "Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах" (Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 01-02 лютого  2018 р.).

40. VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених  "Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство" (Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 19-20 квітня  2018 р.).

 

Протягом останніх років  успішно захистили кандидатські дисертації такі науково-педагогічні працівники кафедри: Шило К.М. (2013р.), Соловйов Д.І. (2013р.), Княженко І.І. (2015р.).

Отримала вчене звання доцента Шило К.М. (2015р.)

У 2015 році були створені профілі викладачів і профіль кафедри в пошуковій системі Академія Google. Завдяки цьому публікації викладачів проіндексовані «Scholar». Результат індексування: станом на 01. 01. 2018 р.:  бібліографічних посилань 647, з 2012 року- 434; h-індекс  -13, з 2012 року-11; і10-індекс-18, з 2012 року-13.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК «СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖЕР» кафедри менеджменту

 

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК

«СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖЕР»

кафедри менеджменту

З метою забезпечення системності при розробці комплексних науково-дослідницьких тем при науково-методичному центрі фахової підготовки кафедри менеджменту діє науковий студентський гурток.

Мета створення наукового студентського гуртка: розгляд соціально-економічних проблем розвитку економіки та сучасних підприємств.

Завдання: розгляд проблем соціально-трудових відносин, організаційно-економічних засад управління трудовим потенціалом підприємств, стратегічного та інноваційного управління підприємств.

Куратор: Соловйов Д.І. к.е.н., доцент  кафедри менеджменту.

Староста: Ігнатьєв Олег – факультет ЕУІСТ, 1 курс магістратури.

 

СПИСОК ЧЛЕНІВ СНГ «СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖЕР»

Студент

Курс, специальность

 1.  

Мамикін Артем Євгенійович

1 курс “Менеджмент”

 1.  

Котляр Сергій

3 курс “Менеджмент”

 1.  

Лут Анастасія Леонідівна

4 курс “Менеджмент”

 1.  

Брезицький Іван Андрійович

4 курс “Менеджмент”

 1.  

Шамшева Надія Віталіївна

4 курс “Менеджмент”

 1.  

Бучакчийський Іван Григорович

Магістр 1 курс “Менеджмент”

 1.  

Зеленський Сергій Анатолійович

Магістр 1 курс “Менеджмент”

 1.  

Ігнатьєв Олег Вадимович

Магістр 1 курс “Менеджмент”

 1.  

Тимошенко Аліна Олександрівна

Магістр 1 курс “Менеджмент”

 1.  

Пономаренко Артем Вячеславович

Магістр 1 курс “Менеджмент”

 1.  

Моєсеєнко Микита Вадимович

Магістр 1 курс “Менеджмент”

 

Студентський науковий гурток  має у своїй структурі наступні секції:

-стратегічного управління (керівник: к. е. н., доц. Фролова Г.І.),

- інноваційного управління (керівник: к.е.н., доцент Соловйов Д.І.),

- організаційно-економічних засад управління трудовим потенціалом (керівник: к. е. н., доц. Шило К. М.)

Розроблено та затверджено Положення про науковий гурток кафедри менеджменту Тов “Бердянський університет менеджменту і бізнесу”. Дослідження студентів проходять в рамках розробки наукової тем кафедри:

«Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку України» (державний реєстраційний номер 0114U005559).

До роботи у гуртку залучено 13 студенти, які є членами студентського наукового товариства і які займаються дослідженням актуальних економічних проблем з визначення тенденцій та перспектив розвитку підприємств і які займаються дослідженням наступних проблем:

 • якість трудового життя персоналу підприємств;
 • управління відтворенням людського капіталу;
 • інноваційна активність персоналу підприємств регіону;
 • управління якістю праці;
 • стратегічне управління підприємством при реалізації системного проекту реструктуризації;
 • управління виробничим потенціалом підприємства в умовах реструктуризації;
 • реструктуризація сфери управління трудовими ресурсами;
 • методологічне та методичне забезпечення санації підприємства;
 • дослідження проблемних ситуацій в організаціях;
 • дослідження середовища та його впливу на господарські організації;
 • правове забезпечення системи стратегічного управління на підприємствах України;
 • інновації в інтелектуальній сфері діяльності суспільства;
 • інновації та підприємництво в сфері управління містом;
 • основні концепції інноваційного розвитку підприємницької діяльності;
 • інновації на ринку медичних послуг регіону тощо.

Метою діяльності наукового гуртка є проведення наукових досліджень щодо визначення тенденцій та перспектив розвитку підприємств Приазовського регіону. Задачами діяльності наукового гуртка виступають:

 • формування наукового світогляду, оволодіння методологією і методами наукового дослідження;
 • надання допомоги студентам у прискореному оволодінні спеціальністю, досягненні високого професіоналізму;
 • розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у вирішенні практичних завдань;
 • розвиток ініціативи, здатності застосувати теоретичні знання у своїй практичній роботі, залучення найздібніших студентів до розв’язання наукових проблем, що мають суттєве значення для науки і практики;
 • необхідність постійного оновлення і вдосконалення своїх знань;
 • розширення теоретичного кругозору і наукової ерудиції майбутнього фахівця;
 • створення та розвиток творчих колективів, виховання у стінах навчального закладу резерву дослідників і майбутніх викладачів.

Обдарована студентська молодь має можливість публікувати результати  наукових досліджень у щорічному збірнику університету «Наукові розвідки студентів Бердянського університету менеджменту і бізнесу»; проходити апробацію результатів роботи студентів над комплексною науковою темою кафедри на наукових  конференціях, які щорічно організовує і проводить кафедра менеджменту на тему "Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство", а також тих, що проводять інші заклади вищої освіти.

Кожного року студенти приймають участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з природних, технічних і гуманітарних наук. Наукові роботи переможців направляються для у часті у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з природних, технічних і гуманітарних наук  до базових ЗВО.

Так, за період 2013-2017 н.р. студентами було опубліковано 27 наукових статей  та  130  тез у Матеріалах Всеукраїнських науково-практичних конференцій студентів і молодих вчених, які проводилися на базі ТОВ “Бердянський університет менеджменту і бізнесу”,  Полтавської державної аграрної академії та інших.

Кафедрою менеджменту  кожного року проводиться І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Менеджмент".

   На виконання «Положення про студентське наукове товариство», (затверджене Вченою радою БУМіБ, протокол № 5 від 21.12.05 р.) щодо системи заохочення студентів, які займаються науково-дослідною діяльністю, найкращі студенти-науковці  нагороджуються преміями ректора.

 

План

роботи наукового гуртка кафедри менеджменту і туризму "Сучасний менеджер" на 2018-2019 н.р.

 

№№ з/п

Назва заходу

Терміни виконання

1

Організація та участь студентів у вузівській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми використання економічного потенціалу: держава, регіон, підприємство»

квітень 2019 р.

2

Участь студентів у всеукраїнських, міжнародних, міжвузівських науково-практичних конференціях

протягом року

3

Участь студентів у І та ІІ етапах Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з природних, технічних і гуманітарних наук з напряму "Менеджмент"

грудень 2018 р.

4

Участь студентів у І турі Всеукраїнської  олімпіади

грудень 2018 р.

5

Публікація кращих студентських статей у збірнику наукових праць студентів “Наукові розвідки Бердянського університету менеджменту і бізнесу”

червень 2019р.р.

6

Публікація студентських статей в інших збірниках наукових праць студентів

протягом року

7

Нагородження грамотами найактивніших студентів

квітень 2019р.

8

Внесення пропозицій щодо матеріальної винагороди студентів за плідну наукову роботу до ректорату університету, міську раду, обласну раду

квітень 2019р.

9

Участь студентів у всеукраїнських, міжнародних конкурсах бізнес-планів, бізнес-ідей, соціальних проектів, бізнес-проектів

 

протягом року

10

Участь студентів у всеукраїнських, міжнародних науково-практичних тренінгах

протягом року

11

Участь студентів у Європейському тижні якості

листопад 2018 р.

12

Участь студентів у підготовці привітального випуску науково-гумористичного журналу “Студентське життя” до Дня Студенту

листопад 2018 р.

13

Участь студентів у інтелектуальній вікторині “Організатор та мандрівник”.

жовтень 2018 р

14

Круглий стіл з питань новацій в сучасному менеджменті «Сучасний тайм-менеджмент»

квітень 2019р

 

 
 
 

 

 

 

 CEDIMES  Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WielkopolskimEkonomii i Innowacji w Lublinie SZKOŁA PRZEDSIÄ KAZIMIERZA KUJAWSKIEGO   Image   Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach         ​